Niet altijd schoppen naar de uitzendsector

Door Matthias Diependaele op 24 juni 2011, over deze onderwerpen: Diversiteit, Economie, Gelijke kansen, Werken

Als het gaat om discriminatie bij aanwervingen wordt te gemakkelijk met het vingertje gewezen naar de sector van de uitzendarbeid. Daar worden nu juist wel ernstige inspanningen geleverd om de misbruiken tegen te gaan. We hebben de indruk dat vaak de verkeerde vijand wordt gekozen.

Laat ons vooreerst duidelijk stellen dat de N-VA discriminatie altijd veroordeelt. Die bestaat inderdaad ook op de werkvloer en dus ook bij de werkgevers en in de uitzendsector. We zijn voor objectieve maatstaven bij aanwervingen. De kleur van ogen, de etnische afkomst van een sollicitant of pakweg zijn vermogen horen daar doorgaans niet bij. Er wordt best opgetreden als de antidiscriminatiewet met de voeten wordt getreden. Voor ons is de integratie van nieuwkomers uiterst belangrijk. In dat integratieproces is werk essentieel. Tweerichtingsverkeer is nodig. We moeten openstaan voor mensen die ook de moeite willen doen om te werken.

Controles
De controles zijn er vandaag wel en niet in het minst in de uitzendsector. Naar aanleiding van nogal spectaculaire berichten over discriminaties in de uitzendsector, reageerde ook het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (CGKR) met cijfers. Volgens onder meer Jozef De Witte zouden er maar één keer per twaalf of veertien jaar controles gebeuren. Men zou toch mogen verwachten dat het CGKR over correcte gegevens beschikt. Het aanleveren van onafhankelijk studiemateriaal om het beleid op te baseren, is immers één van de belangrijkste taken van het Centrum. In dit geval slaagt het Centrum daar absoluut niet in.
Want er gebeurt wel wat, niet in het minst door de uitzendsector zelf. We sommen de instrumenten toch maar even op:

  • De koepelorganisatie van de uitzendsector  zelf, Federgon, ontloopt haar verantwoordelijkheid niet en heeft al veel inspanningen geleverd. Er werd een gedragscode opgesteld en het systeem van de zogenaamde ‘mystery shoppers’ werd flink uitgewerkt.
  • Als er overtredingen worden vastgesteld door deze mystery shoppers, die zich voordoen als klanten, dan worden die ernstig genomen, maar die kunnen niet automatisch leiden tot een bestraffing. Als er overtredingen zijn, moet de sociale inspectie die vaststellen.
  • De Vlaamse sociale inspectie zelf controleert ook effectief én doelgericht in de uitzendsector. In 2010 werden 87 algemene controles bij uitzendkantoren uitgevoerd waarbij steeds ook het aspect discriminatie werd bekeken. Daarnaast voerde de inspectiedienst nog specifieke controles uit, bv naar aanleiding van klachten of meldingen met betrekking tot arbeidsgerelateerde discriminatie. Daarbovenop verrichtte ook de federale sociale inspectie in 2010 722 controles bij uitzendkantoren.
  • De Vlaamse overheid heeft al verschillende maatregelen genomen in verband met controle, maar ook acties voor ondersteuning en sensibilisering.  In alle sectorconvenanten werden bepalingen over diversiteit opgenomen. Niettemin is de Vlaamse bevoegdheid wettelijk beperkt. De Vlaamse sociale inspectie kan enkel controle doen van de arbeidsbemiddeling. Als een werkgever iemand niet wil aannemen om dubieuze redenen, is dat de bevoegdheid van de federale inspectiediensten. De Vlaamse inspectie kan dat alleen melden en dat gebeurt ook. Overigens, ook de antidiscriminatiewet is federaal.
  • De overheid kan moeilijk zwarte lijsten met overtreders opmaken, maar de sector kan dat wel, als de sector dat nodig acht.

De zwarte piet telkens weer uitsluitend doorspelen naar de uitzendsector is niet zinnig. Tenslotte zijn het de werkgevers uit alle sectoren die bepalen wie er in dienst wordt genomen en wie niet. Een soort criminalisering van de uitzendsector is contraproductief.

Men mag immers niet vergeten dat een interimkantoor veel velen de eerste stap is naar een baan. Voor vele schoolverlaters zorgt de sector voor een eerste werkervaring. Daarenboven is de uitzendsector een zeer bruikbaar instrument voor wie weer op de arbeidsmarkt wil worden ingeschakeld. En laat ons ook maar niet vergeten dat de groep, die via de uitzendarbeid werk vindt, voor 15% bestaat uit allochtonen. Zo slecht is dat nu ook weer niet.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is