• Terwijl zowat elke overheid in dit land werk maakt van een investeringsbeleid om de relance aan te trekken, straft de federale overheid hen af door hen onderhevig te maken aan de effectentaks. 
  • Eerst en vooral is deze effectentaks van toepassing op elke natuurlijke persoon, maar ook elke rechtspersoon die een effectenrekening heeft boven 1 miljoen euro. Dat betekent dus dat momenteel ook de gewesten, de gemeenschappen, de provincies, de gemeenten, de autonome gemeentebedrijven, de intercommunales, de agglomeraties, de OCMW’s, de mutualiteiten en de universiteiten onderworpen kunnen worden. Het lijkt erop dat de federale overheid zowat elke andere overheid in dit land een belasting wil opleggen
  • Zowel Vlaanderen als de lokale besturen (intercommunales inclusief) zetten alles op alles om deze coronapandemie zo goed mogelijk de baas te kunnen  en werk te maken van relancebeleid. Daarvoor zijn mensen én middelen nodig. Deze federale ‘transferbijdrage’ fnuikt deze ambitie en doet afbreuk aan de bijzondere inspanningen van deze overheden.  
  • Vlaanderen heeft bijzonder veel respect voor haar steden en gemeenten. We weten dat onze lokale overheden heel wat investeringen plannen die ook belangrijk zullen zijn in het kader van ons relanceplan Vlaamse Veerkracht, daarom heeft de Vlaamse Regering bij het begin van deze bestuursperiode beslist om de helft van de responsabiliseringsbijdrage over te nemen. Dat federaal nu extra middelen komt ‘schooien’ bij onder andere die lokale besturen, tart elke verbeelding. Het getuigt van weinig respect voor een overheid die zo dicht bij de burgers staat.  
  • Komt daar nog bij dat de sommige banken negatieve rentes aanrekenen vanaf een bepaald bedrag (€250.000, andere vanaf €500.000) zodat de lokale besturen destijds "geduwd" werden naar effectenrekeningen. Nu zullen deze overheden hiervoor gestraft worden door de Federale Regering. 
  • Daarenboven wordt bijvoorbeeld ook het Vlaamse zorgfonds onderworpen aan de taks. Deze instelling is een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming (VSB) en staat in voor het ondersteunen van mensen met zorgnoden. Ook zij zouden volgens de teksten die nu voorliggen deze bijdrage moeten betalen. Met deze bescherming wil Vlaanderen voorbereid zijn op de medische zorg van morgen. De middelen van de VSB zitten in fondsen, en zullen dus ook onderhevig zijn aan de effectentaks van de Federale Regering. Dit is hallucinant: deze Vlaamse zorgmiddelen worden door een eenzijdige beslissing overgeheveld naar de Federale schatkist. 
  • De Vlaamse intercommunales plannen heel wat investeringen en zijn belangrijke partners van onze lokale besturen. Intercommunales die de afgelopen jaren geld opzij hebben gezet om toekomstige investeringen te kunnen financieren, worden gestraft voor hun goed financieel beleid. Ik denk bijvoorbeeld aan Isvag Antwerpen die een nieuwe oven gaat bouwen, de windmolenparken waar lokale besturen in participeren… Deze effectentaks zal dus ook hier de lokale besturen raken. 
  • Ten slotte zullen ook onze Vlaamse universiteiten de dupe zijn van deze effectentaks. De universiteiten zetten heel wat middelen aan de kant om toekomstige investeringen te kunnen financieren. Met deze investeringen willen de universiteiten een antwoord bieden op de vraagstukken van morgen. Door deze effectentaks zullen er middelen naar de Federale schatkist gaan in plaats van naar Onderzoek & Ontwikkeling. 
  • Kortom: het is duidelijk dat deze effectentaks een transfertaks is en een pure belastingverhoging voor alle Vlamingen. Ze doorkruist eenzijdig de visie van de Vlaamse Regering en haar relancebeleid. Daar verzet ik mij tegen. We vragen hierover dringend overleg met de federale regering.