Minister Diependaele tevreden met het jaarverslag van Wonen-Vlaanderen

Door Matthias Diependaele op 2 juni 2020, over deze onderwerpen: Wonen

Meer woningcontroles door Vlaamse wooninspectie

“Woningen moeten kwaliteitsvol zijn. Daarom vind ik het als Vlaams minister van Wonen heel belangrijk dat we de wooncontroles goed uitvoeren. Meer controles, leiden uiteraard tot een hoger aantal handhavingen. Dat is evident, want de pakkans is groter”, vertlet Vlaams minister Matthias Diependaele.

In 2019 voerde Wonen-Vlaanderen 10.231 conformiteitsonderzoeken uit. Dat is een daling van 8% ten opzichte van 2018. “Die daling komt door twee zaken”, laat minister Diependaele weten. “Ten eerste hebben we in 2019 onze focus gelegd op de strafrechtelijke procedures, en ten tweede voeren de gemeenten zelf ook conformiteitsonderzoeken uit. Die controles nemen we uiteraard ook ter harte.”

De Vlaamse wooninspectie zorgt voor de strafrechtelijke handhaving van de woningkwaliteitsvereisten. Concreet gaat het om woningen die worden verhuurd, te huur of ter beschikking gesteld en die niet aan de minimale vereisten voldoen. In 2019 verbaliseerde Wonen-Vlaanderen een recordaantal van 958 panden, goed voor 2438 woonentiteiten. 446 daarvan zijn panden waar al een (eerste) controle plaatsvond. Voor zowel het aantal onderzochte panden als het aantal onderzochte woonentiteiten is dat het hoogste aantal sinds de oprichting van de Vlaamse wooninspectie. Minister Diependaele: “Deze cijfers tonen aan dat we de juiste manier van controleren gevonden hebben en de pakkans vergroot hebben. Dit komt de Vlaamse woningkwaliteit alleen maar ten goede.”

Hervormd huursubsidie- en huurpremiestelsel is een succes

“In mei 2019 trad het hervormd huursubsidie- en huurpremiestelsel in werking. We zagen een forse toename in aanvragen, rechthebbenden en premiebudget. De Vlamingen vinden duidelijk hun weg naar de toegemoetkomingen waar ze recht op hebben”, zegt minister Diependaele.

Een huursubsidie is er voor mensen met een bescheiden inkomen die van een slechte of onaangepaste woning verhuizen naar een goede, aangepaste woning op de private huurmarkt of bij een sociaal verhuurkantoor (SVK). 

In 2019 behandelde Wonen-Vlaanderen 11.543 aanvragen voor een huursubsidie. Het goedkeuringspercentage steeg sterk naar 59,27% (t.o.v. 46,15% vorig jaar). Dat is vooral te danken aan het hogere aantal aanvragen door SVK-huurders. Het gemiddelde huursubsidiebedrag in 2019 bedroeg 156,85 euro. Eenmaal een aanvraag goedgekeurd duurde het in 2019 gemiddeld 51 dagen tot de eerste uitbetaling, wat iets minder is dan het gemiddelde van 56 dagen uit 2018.

Voor wie vier jaar of langer op een wachtlijst staat voor een sociale huurwoning is er een huurpremie die de huur van een privé-huurwoning betaalbaar houdt, in afwachting van de beschikbaarheid van een sociale huurwoning. Dat is nodig door het grote aantal wachtenden op een sociale woning en het betaalbaarheidsprobleem op de privé-huurmarkt.

Het aantal huurpremies is in 2019 gestegen. Dat komt door twee redenen: Enerzijds werden op 1 mei 2019 de inkomensgrenzen significant verhoogd. Dit had tot gevolg dat meer kandidaat-huurders recht hadden op de huurpremie. Het aantal aanvragen steeg door deze ingreep met 75% en Wonen-Vlaanderen noteerde 30% nieuwe rechthebbenden. Anderzijds is er voor aanvragen ingediend vanaf 1 mei 2019 een nieuwe berekeningswijze van toepassing. De berekening werd afhankelijk gemaakt van een richthuurprijs en een eigen bijdrage van de huurder. Wie een (zeer) laag inkomen heeft ontvangt bijgevolg meer huurpremie ontvangt dan wie een hoger inkomen heeft. Het totale bedrag van uitbetaalde huurpremies steeg met 30% tegenover 2018.

3000 meer aanvragen voor de renovatiepremie

Met de renovatiepremie steunt de Vlaamse overheid eigenaars die een eigen woning van minstens 30 jaar oud willen renoveren of een bestaand gebouw willen omvormen tot woning. De Vlaamse verbeteringspremie is er voor specifieke verbeteringswerken aan de woning of voor verbouwingswerken om overbewoning te verhelpen. 

“Vanaf 1 februari 2019 werden de verbeteringspremie en de renovatiepremie geïntegreerd in een overkoepelende renovatiepremie. In 2019 waren er 24.610 aanvragen voor een renovatiepremie. Dat is een verhoging met ruim 3.000 aanvragen ten opzichte van 2018, maar die stijging viel wel te verwachten door de integratie van beide premiestelsels”, laat minister Diependaele weten.

In 45% van de dossiers werd een premie voor de technische installatie goedgekeurd, in 39,4% voor dakwerken, in 25,5% voor ruwbouw en in 22% voor het buitenschrijnwerk.

Website Wonen-Vlaanderen

Het agentschap Wonen-Vlaanderen van de Vlaamse overheid merkte in 2019 een zeer grote stijging (50%) van de unieke gebruikers van de website www.wonenvlaanderen.be. Onder meer de wijzigingen van een aantal premiestelsels en de grootschalige sensibiliseringscampagne rond rookmelders en CO-preventie verklaren deze toename.

Vlamingen vinden opnieuw hun weg naar Premiezoeker

Premiezoeker wijst jaarlijks meer dan een half miljoen gebruikers de weg naar premies en tegemoetkomingen die ze kunnen krijgen voor hun woning.

De voorbije jaren zagen we een daling van het aantal premiezoeker-gebruikers, maar in 2018 was er opnieuw een lichte stijging (met 2,6%) merkbaar van het aantal unieke gebruikers. In 2019 zet die trend zich nog veel duidelijker door, met een toename van ongeveer 18,5%. De premiezoeker zelf bevatte in 2018 in totaal 1.284 premies; in 2019 waren dat er 1.317.

“Wonen-Vlaanderen besliste eind 2019 om de premiezoeker te vernieuwen. Het systeem, dat dateert van 2007, is intussen immers verouderd. Zowel op het vlak van gebruiksvriendelijkheid als op het beheer waren aanpassingen nodig. De functionele verbeteringen zijn momenteel in ontwikkeling en staan gepland voor 2020”, besluit minister Diependaele.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is